Ordlista, Dansklasser Ann-Charlotte Vacker Ordlista Dansklasser Ann-Charlotte Vacker

& and ex. Q&Q quick-and-quick där tre steg dansas mot två taktdelar i musiken
1/2 vändningen är 180 grader
1/4 vändningen är ett kvarts varv, dvs 90 grader
3/8 vändningen ungefär ngt mellan halvt varv och kvarts varv, lite på snedden
alignment fötternas riktning i relation till rummet – finns 8 riktningar
amalgamation en kombination av två eller flera dansfigurer (olika turer)
tankebild: step=steg=stavelse, figure=word=ord, amalgamation=sentence=sats
tankebild: en komplett dans motsvarar ett helt stycke på språksidan
amount of turn vändningsmängd, hur stor vändningen skall vara i en sväng, t ex 1/4, 3/8, övervändning, undervändning etc
B. (ball of foot) tåvalken, fotvalken, fotens trampdyna där där tårna börjar, fotbladet
back balance bakåtlutad kropp ska undvikas i Slowfox av mannen, ger ju damen signal att stoppa
back feather feather step som tas backande, dvs damens normala feather step
back lock se ’lock step’ backande steg
back corté i tango mannen backar i dansriktningen för att sedan dansa framåt i dansriktningen
backing dansaren på väg med ryggen i riktning mot visst läge i rummet
backward walk damens bakåtsteg (skall tas på liksom rullande fot där ena klacken dras i golvet)
balance korrekt fördelning av kroppsvikten under dansandet
ball of foot tåvalken, fotvalken fotbladet dvs fotens trampdyna där tårna börjar
basic figures grundturer – dansfigurer som anses utgöra baskunskaperna i en viss dans
body completes turn i modern dans skall aktiva benet sköta vändningen, resten vänder av sig självt
body fall ryggens kotpelare är på väg ned mot golvet (NED)
body rise ryggens kotpelare är på väg upp från golvet (UPP)
brush step steg som tas så att en fot sveper i golvet mot den andra foten utan vikt (ev. även förbi)
brush tap steg som liksom svepes i golvet mot den andra foten, åtföljt av ’tap step’
C.B.M. [si-bi-em] kroppen i konträrrörelse (ex. vänster höft placeras nästan över höger tå)
C.B.M.P [si-bi-em-pi] kroppen i konträrposition, dvs höfterna vridna, ena skuldran leder dansen
centre rummets mittpunkt, inte rent fysiskt mitten av rummet utan den del av rummet som mannen har ansiktet riktat mot i relation till dansriktningen framåt
chair dansfigur som ’closed telemark’ men parterna i aningen sittställning med bakåtbalans
change of direction i Slowfox en enkel vändning på Slow, Slow, Slow för att byta dansriktning
chart danskarta, anvisningar gällande ca 1-12 olika stegkombinationer
chase i tango högerfigur inledd med tre snabba steg framåt förbi damen plus ett bakåtsteg
chassé på svenska uttalas termen med betoningen på sista stavelsen som på franska på engelska uttalas det ungefär som ’schassi’ med betoning på första stavelsen en fot flyttas åt sidan, sedan flyttas den andra intill och sedan första foten åt sidan franska ’chasser’=jaga, ena foten dansar så att den liksom ’jagar bort’ den andra foten – dvs tre danssteg där en fot samlas intill den andra på det andra eller tredje steget
chassé turn (=closed turn) sväng som dansas med chassé-steg, el. fot dras intill motsatta foten på steg 2 el. 3
check ex. inledningsturen till en Weave, där dansaren backar men stoppar på 4:e steget ’checkat’ steg innebär att dansrörelsen hejdas, ex. checked feather step innebär att dansaren placerar sin kroppsbalans aningen bakåt så att rörelsen i steget stannar upp
close innebär att ena foten är dras intill den andra, eller är i läge invid den andra
closed change i vals vanligt valssteg framåt, steg åt sidan
closed promenade i Tango promenad som avslutas mera med parterna ansikte-mot-ansikte
closed telemark vändning avslutad med damen utanför herren, bådas ansikten i varsin riktning
closed turn ena foten dras intill den andra på steg 2 eller 3 i en sväng
closes to R.F. att vänster fot dras intill höger fot
collection när båda fötterna just passerar varandra (kroppen är då i läge ’lowering’)
com. to turn L. börja svänga vänster
com. to turn R. börja svänga höger
combination en kombination av olika dansfigurer (olika turer)
commence begynna, börja
cont. (continue) fortsätt
contra check dansfigur där parterna står stilla med överkropparna balanserade åt varsitt håll, ser ut ungefär som en öppen sax
contrary body movement se C.B.M. – konträrrörelse
contrary body movement position se C.B.M.P. – konträrposition
corner hörn, vissa turer bör endast dansas i ett hörn av rummet, ex hover cross
corté stoppsteg (spanska el corté=stoppsteg), bl.a. det typiska stoppsteget i tango QQS
counter promenade en promenadställning åt andra hållet bl.a. i quickstep
cross chassé chassé-steg, i t ex Quickstep där det sista steget med höger fot tas något korsat över vänster fot och framåt med damen på utsidan om herren (används bl.a. för snabbt byte av dansriktning)
cross swivel svängtappsmässigt steg där ena foten hålls framför den andra
curved feather feather step’ som tas kurvande, mannen dansar motsols runt en tänkt tallrik på golvet
D.C. (diagonally to centre) dansen går i riktning diagonalt mot mitten av rummet
D.W. (diagonally to wall) dansen går i riktning diagonalt mot långväggen i rummet
delay fördröjning, ett steg tas lite långsammare än det egentligen borde tas till musiken
double reverse spin missvisande benämning, ty ingen spin dansas och det sker inte två gånger. Manen dansar i princip två steg vf framåt och hf framåt under sväng åt vänster och roterar motsols på höger fotblad medan vänster fot samlas intill samtidigt som damen dansar 4 steg. Är endast för mycket avancerade dansare
diagonally engelskt uttal ’dajÄgonälly’ med betoningen på Ä dvs näst-näst-näst-sista stavelsendiagonalt i riktning mot långväggen, eller mot rummets centrum
down L.O.D. down the line-of-dance, dvs rakt i dansriktningen
drag hesitation en fot dras med tvekan mot eller förbi den andra (i viss högersväng i Slowfox)
e/o (end of) i slutet av, ex. ’rise e/o 1’ i slutet av första steget är kroppen i högt läge
entry ingång, det eller de steg som inleder en ny dansfigur
facing fotriktning och kroppsriktning med ansiktet mot visst läge i rummet
facing D.W. dansandet sker i riktning diagonalt mot långväggen
fall med ’standing-leg-action’ sänker dansaren kroppens kotpelare lodrätt ned
fallaway parterna dansar bakåt i en promenadposition
feather ending innebär feather finish som startar i promenad position
feather finish avslutande danssteg i position ’outside partner’, ’lady outside’
feather step dansas med konträrrörelse utanför partnern, ena knät i linje bakom andra knät
figure tur, dvs en hel dansfigur, en kombination av flera steg
finish avslutande danssteg, ex. feather finish, running finish
fish tail en tur i quickstep, dansstegen ritar upp en tänkt fiskstjärt
five step tangotur ungefär som four step men där vänsterfot placeras till sidan om höger fot utan vikt och i promenadposition’
flat foot hela foten i golvet, alltså ingen ’rise’ eller ’fall’
flecker’l A-klass-tur i Wienervals, där herren trippar med snabba steg runt damen
flexed knees kroppens kotpelare sänkt en aning i vertikalled, så att knäna blir lätt böjda
follows den dansfigur som rekommenderas följa på en figur i en kombination (amalgamation)
foot fot; den svenska benämningen ’fotbladet’ hänför sig till ’ball of the foot’
footwork fotarbetet, fötternas kontakt med golvet exekverat med tå eller häl, hel fot etc.
forward balance kroppslutning framåt är vad mannen skall eftersträva i Slowfox
forward lock step se ’lock step’ steg framåt
four quick run i Quickstep springande steg sålunda: 2 snabba steg framåt och forward lock på QQ
four step change i Tango under vänstervändning dansa QQQQ fram-sida-samla-ihop-backa en aning
foxtrot engelskans benämning på ’Slowfox’ 30 takter per minut
fwd ’forward’
H. (heel) hälen, på svenska kallat ”klack”
H.T. (heel-toe) steget tas först på klack, rullar över genom hålfoten och avslutas på tå
headweight on L.F. normal dansposition för damen, huvudets vikt över vänster fot
headweight on R.F. huvudets vikt över höger fot
headweight on right heel huvudets vikt över höger klack (normal dansposition för herren i Tango)
heel häl, på svenska brukar man säga ”klack”
heel pivot svängtappsmässiga steg som tas på hälen nota bene utan viktöverföring – används i stället för chassé i sista deelen av quarter Turns i Quickstep
heel pull mannens backande medsolssväng med fötterna isär (ca 15 cm från varandra) och mer framåtbalans än vid ’heel turn’, menas att svängen sker på hälen av den fot som tar steget och att andra foten samlas intill utan vikt
heel turn svängen tas på dansande fotens klack, passiva foten tätt intill under hela svängen menas att kroppsvikten placeras på den samlande foten i slutet av svängen
hesitation sv. tvekan; dröjande steg, steget tas sakta, dröjande utan brådska dansens framåtskridande stannas temporärt upp med bibehållen vikt på steget och så sker under mer än ett taktslag i musiken
hesitation change i vals byte av dansriktning med tvekande steg
hf (svensk förkortn.) höger fot
hinge gångjärn; mannen gör en swivel och dansar på ”fel sida” om damen, dvs har henne i läge utanför sin vänstra sida, vanligen gör båda parterna en swivel tillbaka mannen motsols för att återta promenadpositionen
hip höft; sway uppnås bäst genom att man tänker sig dansa ut höften i dansriktningen
hover sväva, steg som tas med en kraftig uppgång på tå, dansaren hänger kvar i läget danssteg där kroppsrörelsen eller kroppens vändning hejdas samtidigt som fötterna är kvar i nästan stationär position
obs! kort uttal ”ha’vvö” även kort uttal ”’hå’vvö” är korrekt
hover feather feather step som tas i ’hover’ (se detta ord) så att rörelsen liksom stannar av lyftat
hover corté [svårbeskriven term, hänvisas till Alex Moores beskrivningar]
hover cross hf dansas framför damen med rise, därefter vf framför damen och förbi hennes vänstra sida
hover telemark dansas som en ”telemark” men på andra steget gör dansaren en ”hover”, dvs går upp på tå i högt läge och återplacerar tredje steget ungefär där foten fanns från början
I.E. Inside edge i Alex Moore’s notation fotsidan mellan tå och klack vettande in mot kroppen]
impetus turn fria foten dras intill fot som backats + klackvändning + ’rise’ på båda fotvalkarna, där open impetus innebär att turen avslutas i promenadposition – impetus=sv. häftig, abrubt:
L. (left) vänster
L.F. (left foot) vänster fot
L.O.D (line-of-dance) dansriktning (D.R.), den riktning i vilken framåtskridandet i dansen sker
lady-in-line damen normalpositionerad framför herren, herren aningen åt vänster om damen principen för Slowfox, varannan gång lady-in-line, varannan gång lady-outside
lady-outside annan term för ’outside partner’, dvs O.P.
lead foot den fot som tar steget i dansen
left whisk höger fot korsad bakom vänster fot i s.k. whisk position
lilt [term under analys] betydelsen av det engelska ordet ’lilt’ är bl.a. ett steg som tas på ett livligt sätt, uppstigande rörelse, dansaren liksom lyfter sig i håret uppåt
line of dance dansriktningen, se L.O.D.
lock step steg som tas med ena foten tätt bakom andra i liksom låst läge – i Quickstep gäller dock LÅS inte stegen för mycket, don’t lock your locks
lunge [engelskt uttal ’landj’ med tonande j-ljud som i namnet George] t.o.m. av danslärare med engelska som modersmål feluttalat som ’lunch’ är stillastående figur med växelvis viktöverföring från ena foten till den andra fäktningsterm som betyder ’utfall’, dvs att stå med ett ben i framskjuten ställning med vänster ben bakåt i sträckt ställning för att man skall få stöd och kunna göra ett utfall med värjan, ordet kommer från franskans ’allonge’ och är besläktat med latinets ’elongere’, dvs sträcka ut. termen användes också i fysisk träning med ’stretching’ en s.k. ’bensträckare’, dvs knäande, sittställningsliknande position med ena benet framför det andra det har inget med att ’äta lunch’ att göra skona mig engelsklärare för feluttal!
lower dansaren sänker ned kroppens kotpelare lodrätt mot golvet innebär ofta att mannen liksom dansar ’in under damens linje’
lowering dans på flexat knä, kroppen sänks (dvs läget inför en ny dansfigur) dansaren knäflexar det stillastående benet (stödjebenet) nedåt
man herren (i svensk terminologi)
N.F.R. No Foot Rise (se detta ord)
natural promenade turn i Tango vändning i P.P. där herren dansar utanför och runt damen och svänger höger
natural telemark höger fot dansas framåt under högervändning och vänster fot åt sidan korsande den tänkta dansriktningen högerrotationen fortsätter på vänsterfotens fotblad och ett litet steg tas åt sidan med högerfot på tå, härefter fortsätter dansaren att dansa två steg på tå utanför damen med damen på sin högra sida
natural turn högervändning, höger sväng, medurs sväng (sett ur mannens synvinkel)
natural weave högergående dansfigur med parterna liksom ”invävda” tätt i varandra, dansas på 6 Quicks – se Alex Moore’s grundbok
neutral när båda fötterna passerar varandra är kroppen i läge ’lowering’
nil av. latinets ’nihil’, lexikalisk betydelse är ’ingenting’
no foot rise i insidan av svängar gör dansaren sin ’rise’ i ett mycket sent skede, t ex i 4-6 av en högersväng
O.P (outside partner) annan term ’lady-outside’, herren dansar vid sidan om damen, obs härvid måste partnernas kroppar vara i höftkontakt med damens höft aningen bakom herrens
Moore: steget tas snarare lite kors framför damen i C.B.M.P.
open chassés fötterna passerar varandra som i Slowfox till skillnad från Social Foxtrot
open promenade i Tango promenad som avslutas ’outside partner’ i konträrposition
open telemark vändning avslutad med damen i promenadposition utanför herren
open turn en sväng i vilken tredje steget passerar det andra steget till skillnad från i ’closed turn’ där ju ena foten dras intill den andra foten
outside change vals backande och litet steg åt sidan sedan till läge utanför partnern
outside swivel mannen dansar framför/utanför damen gör ’swivel på vf, korsar hf lite framför vf
oversway i samband med en vänster- eller högersväng överdriven kroppslutning åt det håll so svängen tagits
overturn övervändning, att vända mer än föreskriven vändningsmängd
P.P. (promenade position) parterna dansar framåt sida vid sida i en tämligen sluten V-formation
partner in line parterna dansar i normal dansposition ansikte mot ansikte fötter mot fötter
partner square samma som partner in line, lady-in-line – rakt framför partnern
pivot svängtappsmässiga steg som tas på tåvalken (fotbladet) med den andra foten hållen framför svängande foten och i C.B.M.P. (se detta ord) jfr ’swivel’
pointing sidsteg där fotriktningen avviker från den riktning som ansiktet är vänd mot
poise jämvikt, balans kroppens läge i relation till fötterna
precedes de turer som lämpligen bör inleda en viss kombination
preparing step O.P. höfterna vrids som inledning till konträrrörelse inför steget utanför partnern
pressure fotvalken pressas mot golvet
progressive link stegen QQ i Tango avslutad i promenadposition med hf aningen bakåt
progressive side step tangosteget dansat framåt, framåtskridande steg
promenade position parterna sida vid sida på väg i dansriktningen
pull step se heel pull – en typ av heel turn som används av mannen i bakåtgående högersvängar.Fötterna hålles därvid i öppet läge mer än stäng läge och vikten är mer framåt än i heel turn – ser ofta faktiskt ut som om dansaren tar liksom ett öppet skridskoskär med höger fot ca 30 cm från vänster fot
Q notation för ’Quick’ dvs snabbt steg, ett steg motsvarande en taktdel i musiken
Q se ’slow teaching count’
Q&Q (quick and quick) tre steg som tas på två taktdelar, alltså synkoperat
QS Quickstep (en av de fem moderna danserna) 52 takter per minut (numera även 51 takter per minut)
quarter turn kvartsvändning, vändningen sker 90 grader, alltså 1/4 varv
quick snabbt steg, består av ett taktslag, steget upptar hälften av ’slow’-stegets tid
quick open reverse vänstervändning som dansas aningen sidledes i rytmen Q&Q (synkoperat)
quick run i Quickstep snabba springsteg
quickstep se QS
R. (right) höger
R.F. (right foot) höger fot
R.L.O.D.(reverse line of dance) – tvärs emmot dansriktningen (bakåt)
recover steg som tas framåt med vikt, sedan viktem återförd till ursprungliga foten
reverse pivot vänstervändning med pivåterande steg
reverse turn vänstervändning, vänster sväng, moturs sväng (sett ur mannens synvinkel)
reverse wave herren backar kurvande mot långväggen och kurvande ut mot rummets mitt och bjuder damen att dansa framåt med herrens steg. Varning ej att blanda ihop med termen ”weave” !
right whisk vänster fot korsad bakom höger fot i s.k. whisk position. dansfiguren lär ha hittats på av en berömd engelsk dansare som snubblade på tröskeln till sin stuga när han bar in ved
rise med ’standing-leg-action’ höjer dansaren kroppens kotpelare lodrätt, upp
rise-and-fall den för Slowfox typiska böljande rörelsen, ömsom uppåt, ömsom nedåt
rock back i Tango det typiska steget fram-och-tillbaka med viktöverföring
rock turn i Tango kvartsvändning höger med ’rock back’
ronde el. rondé [uttal rå’ndi, med betoning på första stavelsen dansaren sveper en fot i en solfjäderformad (halvmåneformad) rörelse från läget vid sidan om den stillastående foten eller från läge framför den stillastående foten i en ’rund’ rörelse till läge bakom den stillastående foten.
rythm taktslagen, så som de spelas av slaginstrumenten i orkestern även överliggande taktslingor som den avancerade dansaren kan dansa efter i Slowfox äger den avancerade dansaren rätt att förlänga steget SLOW eller förkorta det eller förlänga steget QUICK, i stort sätt fördela stegen över en takt helt efter eget tycke, så länge som dansaren kommer i rätt takt på första taktslaget i musiken. Väldansad Slowfox ser ofta ut som dans i otakt för den oinvigde!
S. notation för ’Slow’, dvs långsamt steg motsvarande två taktdelar i musiken.
se begreppet ’slow teaching count’
S. (straight) rak kroppshållning i motsats till ’sway’ (=kroppslutning)
S. (sway) kroppslutning, används t ex när dansare svänger åt höger och härvid får en kroppsform som en vänsterparentes, dvs tar in höger midja och lutar ungefär som om någon cyklar eller åker motorcykel och vid högersvängen liksom ”burkar med” för att få bättre balans
SF (svensk förkortn.) Slowfox (på engelska heter det ’Slow Foxtrot’ eller bara ’Foxtrot’)
shoulder leading konträr-rörelse, skuldran blir härvid ledande i dansriktningen
side sidledes
skimming the floor skuddar golvet, i Slowfox skall fötterna liksom ’kyssa golvet’
slightly bara en aning, inte överdrivet mycket, ’rise slightly at the e/o 1’
slightly forward en aningen framåt i dansriktningen
slip pivot engelska slip som ungefär betyder ”halka till liteg grand” dansas exempelvis så här hf bakåt och vf hållen i C.B.M.P., tån vriden inåt och dansaren pivåterar på höger tå motsols – slip pivot bör snaras ses om ett litet justeringssteg för att halka till en smula för att komma in rätt i nästa dansfigur
slow långsamt steg, består av två taktslag, dvs slow = quick+quick
slow-n’ långsamt steg bestående av två taktslag med en aning fördröjning (delay)
slowfox en av de 5 moderna danserna (även kallat ’Slow Foxtrot’ eller bara ’Foxtrot’) – 30 takter per minut (numera även 29 takter per minut)
slow foxtrot synonymt med ’Foxtrot’, ej att förväxla med svenskans ’Foxtrot’
slow waltz Modern vals, även kallat ’långsam vals’, ’engelsk vals’ – 30 takter per minut (numera även 29 takter per minut)
slow teaching count det pedagogiska hjälpmedlet att för nybörjare räkna takten i SLOW och QUICK
spin turn Natural Spin Turn en högervändning, där stegen 4-6 dansas genom att dansaren spinner runt på vänster fotblad, håller höger fot framför sig, sträcker fram den och dansar på klack tå upp mot damen och hänger kvar med viss fördröjning och låter kroppen vända något ytterligare åt höger innan figuren avslutas
square danspositionen rakt mittför med ansikte mot ansikte, fötter mot fötter
standing leg benet med den stillastående foten som nyss varit aktivt i dansen, men nu är stöd stödjefoten
standing-leg-action stillastående foten pressas i golvet, varvid fria benet dansar av sig självt med hjälp av jordgravitationen, principen för att skapa korrekt rörelse i alla danser samma slag av teknik som användes i alla idrotter, löpning, kampsporter etc
stationary stillastående, stationär
stationary foot stillastående fot, fot som inte dansas
stationary left spin spinvändning motsols på stället med vänster ben är rakt och med kontrollerad vikt
step steg, fotsteg
SW Slow Waltz (modern vals, en av de fem moderna danserna)
sway kroppslutning, ex. i högervändning dansas vänster höft och skuldra i dansriktningen
swing fot pendlar fritt förbi den andra gm kraftigt ivägskjut med ’standing-leg-action’
swivel uttalas [soui’vvöl]med betoning på kort i ! svängtappsliknande danssteg en sväng på tåvalken (fotbladet) jfr ’pivot’ som är pivåterande steg
syncopated synkoperat, exempelvis att tre danssteg tas på två taktdelar, eller fördröjt
telespin inled med ett slags telemark på SQQ;damen dansar framför herren som då avvaktar uppställd med både vf och hf i golvet och som härefter pivåtererar motsols på vänster fotblad
T. (toe)
T.H. (toe-heel) steget tas först på tå, sedan sänks foten ned till klack-läge
T.H.T. (toe-heel-toe) stegeet tas på tå, foten sänks ned till klack-läge och upp på tå igen
tap danssteg där tån doppas hastigt ned mot golvet
tango märk väl en av de MODERNA DANSERNA – 33 takter per minut (numera även 32 takter per minut)
tävlingsdansens tango ej att förväxla med argentinsk tango, ej heller med finsk tango
tävlingsdansens tango är en speciell variant som också benämns ’europeisk tango’
telemark open telemark0 dansaren inleder en vänstersväng men dansar höger fot åt sidan med ett steg som korsar dansriktningen samt fortsätter svänga på höger fot och samlar vänster fot intill höger fot och dansar sedan ut vänster fot framåt och avslutar i promenadposition
tempo musikhastigheten
three step basfigur som dansas framåt eller bakåt dansas efter feather step om dansaren dansar rakt framåt sålunda hf fram, vf fram, hf fram)
throwaway oversway ett exempel: dansaren utför andra delen av en vänstersväng och överdriver svängen som vid oversway, men vrider överkroppen och höfterna ytterligare motsols för att tvinga damen att dansa bakåt. Hon står där med egen balans och stöder härvid sin högra höft mer eller mindre mot mannens vänstra höft, throwaway i den mening att damen ”kastats ut”, bort från herren och ännu längre bakåt i svängens slut
tilt vippa, välta, få slagsida åt något håll
timing att ett kort steg kan förlängas så att dansen sker aningen i otakt med grundrytmen att ett långsamt steg kan förkortas aningen, eller förlängas aningen
tipple ragla som en drucken, i Quickstep finns figuren Tipple Chassé
tipple chassé en tur i Quickstep, se litteraturen, det måste man kunna, svårt att förklara med ord grundbetydelsen av det engelska ordet ’tipple’ är ’snubbla’, ’tippa över’
tipsy synkoperat steg som i quickstep dansas liknande ett Jive chassé steg
engelska ordet ’tipsy’ betyder vinglig, ostadig på benen, lite salongsberusad
toe
toe pivot svängtappsmässigt steg som tas på tåvalken (fotbladet)
top spin dansfigur på 2 bakåtgående och samtidigt vändande steg som dansas på tå – används ofta för att byta dansriktning vid kollisionsrisk
travelling foot den lediga foten som dansas, till skillnad från stödjebenet
travelling hover cross en hover cross som åtföljs av steg framåt in mellan damens ben och högerfigur
turn lady square uppvridning (close up) så att herren kommer ansikte-mot-ansikte mot damen
turning lock lock step som dansas bakåt samtidigt som dansaren vrider kroppen och vänder markant på det sista steget, vanligen ’turning lock to R. med start på vänster fot, varpå dansas hft på steg 2 och vf korsad framför hf på steg 3
twist turn används mycket i Tango men kan också förekomma i Slowfox
ena foten placeras i princip korsvis bakom den andra foten, men med ett visst avstånd mellan fötterna, dansaren vrider sedan runt båda fötterna så att de återtar normal position
uncross i ’twist turn’, vridningen som gör att fötterna återtar normal position
underturn undervändning, att vända aningen mindre än föreskriven vändningsmängd
variations mera avancerade dansfigurer utöver basfigurerna
V6. dansas efter 1-3 av högervändning plus back lock, därefter dansas hf bakåt och vf bakåt i C.B.M.P. och höger fot bakåt under sväng motsols och vf åt sidan något framåt, i slutet dansas fötterna så att det bildas ett V-tecken i golvet
vf (svensk förkortn.) vänster fot
VW (Viennese Waltz) Wienervals (en av de fem moderna danserna)
walk gåsteg – i tango tas de eliptiskt kurvande åt vänster
wall långväggen, eller en långvägg som dansaren ser framför sig i sin fantasi
weave vänstergående figur med parterna liksom ”invävda” i varandra (dansaspå 6 Quicks; weave= väv Weave är synonymt med ’reverse weave’ (äldre term), numera ’basic weave’ damen bör tänka på att vara ’outside partner’ på tredje quick-steget Basic Weave går motsols, Natural Weave medsols
WAVE j att förväxla med ”weave” – se denna term.
whisk sv. knippe; ena benet i position bakom det andra
whisk position icke endast foten kors bakom, utan även parters vridning isär med höftkontakt
wing damen dansar svepande framför herren som om hon ritade ytterkanten av en vinge
woman damen (i svensk terminologi)
VW (engelsk förkortn.) Viennese Waltz
WV (svensk förkortn.) Wienervals
zig zag en figur i Slowfox, svår att med ord förklara, ganska svår, används numera ej